08. 6269.9991

Xử lý nước thải sinh hoạt (Resort, nhà hàng, khu du lịch, chung cư, khu nhân cư...)

09-10-2015
Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của con người, các hoạt động kinh doanh – giải trí, buôn bán, đặc biệt là các dịch vụ ăn uống - nhà hàng …. Là nguồn thải chứa chủ yếu chứa các chất ô nhiễm các chất cặn bã, dầu mỡ, các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và vi sinh….

Công nghệ xử lý nước thải đưa ra phải đáp ứng được các yếu tố cơ bản sau:

  • Chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu xả thải của luật tài nguyên nước hiện tại. Cụ thể là QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A/B.
  • Công suất thiết kế và lắp đặt của trạm xử lý phù hợp với lưu lượng nước thải phát sinh từ dự án. Tối ưu chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của trạm xử lý nước thải.
  • Công nghệ xử lý có chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành phù hợp.
  • Hệ thống xử lý nước thải được quản lý và vận hành đơn giản.
  • Công nghệ xử lý hạn chế các tác động môi trường phát sinh như: Tiếng ồn, độ rung, mùi
  • Công nghệ xử lý nước không làm ảnh hưởng tới mỹ quan chung của công trình chính.
  • Hệ thống xử lý phù hợp với các khả năng như nâng cao công suất, yêu cầu nguồn nước sau xử lý đạt chất lượng cao hơn để tái sử dụng…

      Thành phần nước thải sinh hoạt có chứa chủ yếu các chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học, hợp chất nitơ, phốt pho. Vì thế phương pháp xử lý sinh học được áp dụng phổ biến và rất có hiệu quả. Các phương pháp thường được áp dụng kết như như sau:

      -  Kết hợp cả hai quá trình sinh học thiếu khí – hiếu khí – màng lọc MBR (loại A - QCVN 14:2008/BTNMT)

      -  Kết hợp hai quá trình sinh học thiếu khí (Anoxic) – hiếu khí cải tiến – lắng  - lọc (loại A - QCVN 14:2008/BTNMT)

      -  Kết hợp quá trình sinh học thiếu khí - sinh học hiếu khí dạng cải tiến (Loại B - QCVN 14:2008/BTNMT)

Một số công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt điển hình:

 

....

Thông tin liên hệ tư vấn trực tiếp:

Hotline: 0933350988

            Email: info@mienxanh.vn