08. 6269.9991

Xử lý nước sạch sản xuất công nghiệp

08-10-2015
Với tốc độ phát triển mạnh trong lĩnh vực công nghiệp hóa hiện nay, nhằm đảm bào nhu cầu nguồn nước sạch phục vụ quá trình sản xuất cũng như sinh hoạt tại các nhà máy, khu công nghiệp. Chủ đầu tư chủ động tìm kiếm nguồn nước cấp (nước mặt hoặc nước ngầm) đảm bảo chất lượng đưa vào xử lý và khai thác đảm bảo chất lượng nhu cầu xử dụng.