08. 6269.9991

Dịch vụ hồ sơ môi trường

08
Tháng 10

Lập dự án, báo cáo dự án đầu tư

 By Admin    Bình luận
08
Tháng 10

Đánh giá tác động môi trường

 By Admin    Bình luận
Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực/tiêu cực ...
08
Tháng 10

Lập đề án xả thải

 By Admin    Bình luận
08
Tháng 10
Theo Thông tư 08/2008 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động môi trường chiến lước, đánh giá tác động môi trường, ...