08. 6269.9991

Dịch vụ của chúng tôi

Dự án của chúng tôi

Văn bản pháp luật môi trường

Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn, bảo quản và vận chuyển hóa chất

TCVN 1058:1978: Hóa chất. Phân nhóm và ký hiệu, mức độ tinh khiết.

Số trang: 9

Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay thế cho: TCVN 1058-71


TCVN 3805:1983: Natri hydroxit kỹ thuật. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản.

Số trang: 6.

Tình trạng: Còn hiệu lực


TCVN 4985-89: Quy phạm vận chuyển an toàn chất phóng xạ. 

Số trang: 52. 

Tình trạng: Còn hiệu lực


TCVN 4245:1996: Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxy, axetylen. 

Số trang: 23. 

Tình trạng: Còn hiệu lực. Thay thế cho: TCVN 4245-86


TCVN 6174:1997._ Vật liệu nổ công nghiệp. Yêu cầu an toàn về sản xuất, nghiệm thu và thử nổ…

Số trang: 16.

Tình trạng: Còn hiệu lực.


TCVN 6304:1997: Chai chứa khí đốt hoá lỏng. Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển.

Số trang: 12. 

Tình trạng: Còn hiệu lực


TCVN 6484:1999: Khí đốt hoá lỏng (LPG). Xe bồn vận chuyển. Yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng. 

Số trang: 18. 

Tình trạng: Còn hiệu lực


TCVN 6485:1999: Khí đốt hoá lỏng (LPG). Nạp khí vào chai có dung tích nước đến 150 lít. Yêu cầu an toàn. 

Số trang: 16. 

Tình trạng: Còn hiệu lực


TCVN 5507:2002: Hoá chất nguy hiểm. Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển. 

Số trang: 41. 

Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay thế cho: TCVN 5507:1991.


- TCVN 3731:2007._Sản phẩm hoá học dạng lỏng sử dụng trong công nghiệp. Xác định khối lượng riêng ở 20 độ C...

Số trang: 7.

Tình trạng: Còn hiệu lực.


TCVN 6881:2007: Quần áo bảo vệ. Quần áo chống hoá chất. Xác định khả năng chống thẩm thấu chất lỏng và khí của vật liệu làm quần áo bảo vệ.

Số trang: 41. 

Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay thế cho: TCVN 6881:2001


TCVN 6691:2007: Quần áo bảo vệ. Quần áo chống hoá chất lỏng. Phương pháp thử độ chống thấm chất lỏng của vật liệu.

Số trang: 12. 

Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay thế cho: TCVN 6691:2000. 


TCVN 6692:2007: Quần áo bảo vệ. Quần áo chống hoá chất lỏng. Xác định độ chống thấm chất lỏng dưới áp suất của vật liệu làm quần áo bảo vệ. 

Số trang: 23. 

Tình trạng: Còn hiệu lực. Thay thế cho: TCVN 6692:2000


TCVN 7762:2007: Chai chứa khí. Chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG). Quy trình kiểm tra trước, trong và sau khi nạp. 

Số trang: 11. 

Tình trạng: Còn hiệu lực


- TCVN 2615:2008. Dung dịch amoniac sử dụng trong công nghiệp. Xác định hàm lượng amoniac. Phương pháp chuẩn độ...

Số trang: 7. 

Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay cho: TCVN 2615:1993


TCVN 5530:2010: Thuật ngữ hóa học. Danh pháp các nguyên tố và hợp chất hóa học.

Số trang: 39. 

Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay thế cho: TCVN 5530:1991. 


TCVN 8611:2010: Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Hệ thống thiết bị và lắp đặt. Thiết kế hệ thống trên bờ....


Số trang : 150.

Tình trạng: Còn hiệu lực


- TCVN 8613:2010._Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Hệ thống thiết bị và lắp đặt. Quy trình giao nhận sản phẩm

Số trang : 27.

Tình trạng: Còn hiệu lực.


TCVN 8616:2010: Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển.... 

Số trang : 127. 

Tình trạng: Còn hiệu lực


TCVN 8389-3:2010: Khẩu trang y tế. Phần 3: Khẩu trang y tế phòng độc hóa chất 

Số trang : 22. 

Tình trạng: Còn hiệu lực


- TCVN 6223:2011._Cửa hàng khí dầu mỏ hoá lỏng (LGP). Yêu cầu chung về an toàn.

Số trang : 11. 

Tình trạng: Còn hiệu lực. Thay cho: TCVN 6223:1996

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải - tiếng ồn - độ rung


Do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành từ năm 2008 đến năm 2010

1. QCVN 34:2010/BTNMT, QCVN về khí thải công nghiệp lọc hoá dầu đối với bụi và các chất vô cơ…   Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp lọc hoá dầu khí phát thải vào môi trường không khí ...


2. QCVN 30:2010/BTNMT, QCVN về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp  

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải công nghiệp và một số yêu cầu cơ bản liên quan đến bảo vệ môi trường trong thiết kế và vận hành lò đốt chất thải công nghiệp ...


 


3. QCVN 23:2009/BTNMT, QCVN về khí thải sản xuất xi măng  

Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất xi măng khi phát thải vào môi trường không khí...


 


4. QCVN 22:2009/BTNMT, QCVN về khí thải công nghiệp nhiệt điện  

Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp nhiệt điện khi phát thải vào môi trường không khí. ..


5. QCVN 21:2009/BTNMT, QCVN về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hoá học  

Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học khi phát thải vào môi trường không khí...


 


6. QCVN 20:2009/BTNMT, QCVN về Khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ  

Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp khí phát thải vào môi trường không khí ...


7. QCVN 19: 2009/BTNMT, QCVN VỀ Khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ  

Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp khí phát thải vào không khí...


 


8. QCVN 02:2008/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn y tế. ...